Komfort jazdy

Wygodne auta

Regulamin, część ogólna umowy:

 § 1 Przedmiot umowy

 1. Wynajmujący oddaje do użytku pojazd, na okres wskazany w Części szczegółowej umowy, a najemca zobowiązuje się do zapłaty z góry wynagrodzenia wskazanego w Części szczegółowej umowy.
 2. Najemca oświadcza, że znana jest mu treść Regulaminu najmu pojazdów obowiązującego u wynajmującego (dalej: „Regulamin”), który stanowi załącznik i integralną część niniejszej umowy. Najemca wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu wraz z załącznikami.

§ 2 Wydanie pojazdu

 1. Wydanie i zwrot pojazdu nastąpi na podstawie protokołu wydania i zwrotu pojazdu, który stanowi integralną część umowy. Zwrot pojazdu nastąpi w miejscu jego wydania.

§ 3 Oświadczenia stron

 1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest sprawny technicznie i posiada ważny przegląd techniczny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz jest ubezpieczony: OC, AC, NNW, Assistance.
 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, ze sposobem jego eksploatacji oraz warunkami ubezpieczenia i nie zgłasza w tym zakresie żadnych wątpliwości ani nie wnosi zastrzeżeń, co zostało potwierdzone protokołem wydania pojazdu.
 3. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować wynajmującego o wszelkich okolicznościach wpływających na użytkowanie pojazdu lub jego stan, w tym w szczególności kolizjach drogowych, wypadkach, uszkodzeniach pojazdu, włamaniach do pojazdu, kradzieży.
 4. Najemca powinien dokonać zgłoszenia telefonicznie na numer +48722 022 372, a następnie postępować zgodnie z warunkami Regulaminu oraz poleceniami wynajmującego.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie załączniki do umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

 1. Regulamin wraz z cennikiem,
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy.    

Załącznik nr.1 do umowy najmu pojazdu

 Regulamin najmu pojazdu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania najemcy samochodu wolnego od wad prawnych oraz fizycznych, w szczególności pojazdu spełniającego wszelkie warunki dopuszczające pojazd do ruchu.
 3. Z tytułu zawarcia umowy i użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest uiścić opłaty określone w umowie wg cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz w razie potrzeby z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi. W razie niewywiązania się Najemcy z w/w obowiązku Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z kwoty wypłaconej kaucji określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: Cennik), kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów uzupełnienia powyższych braków oraz doprowadzenia pojazdu do stanu w jakim został wydany.

§ 2 Zakres terytorialny

 1. Na mocy zawartej umowy Najemca upoważniony jest do użytkowania pojazdu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wynajmujący może za dodatkową opłatą określoną w Cenniku wyrazić na piśmie zgodę na użytkowanie pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku użytkowania pojazdu poza granicami kraju bez uzyskania zgody Wynajmującego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za awarię pojazdu, jego utratę bądź uszkodzenie lub szkody wyrządzone wynajętym pojazdem osobie trzeciej, a ponadto zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej określonej w Cenniku.

§ 3 Sposób korzystania z przedmiotu najmu

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym, w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania od użytkowania pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, jak również pod wpływem środków odurzających.
 2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 20 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej dwóch lat posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
 3. Najemca nie ma prawa oddać pojazdu osobie trzeciej w najem, dzierżawę lub bezpłatne użytkowanie, bądź też na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego.
 4. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą poprzez każdorazowe uruchamianie zabezpieczeń antywłamaniowych zainstalowanych w pojeździe w każdym przypadku jego opuszczenia, a jeżeli istnieje taka możliwość pozostawiać pojazd na parkingu strzeżonym lub w garażu.
 5. Najemcę obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz pojazdu wyrobów tytoniowych lub wyrobów pochodnych oraz przewożenia zwierząt.
 6. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania maksymalnej ładowności pojazdu oraz nie przewożenia rzeczy mogących doprowadzić do trwałego uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdu. Zabrania się przewożenia w pojeździe jakichkolwiek rzeczy, do przewożenia których wynajęty pojazd nie jest przeznaczony ani nie jest do tego przystosowany.
 7. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów pojazdu w czasie jego użytkowania oraz umowy najmu uprawniającej do korzystania z pojazdu, jak również dokumentu prawa jazdy. W przypadku zaparkowania pojazdu, Najemca zobowiązany jest zabrać ze sobą powyższe dokumenty.
 8. Najemca zobowiązany jest do okazywania dokumentów opisanych w pkt poprzedzającym na każde żądanie organów do tego uprawnionych.
 9. Najemca nie może  dokonywać w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian. W razie obowiązku wykonania przeglądu technicznego pojazdu wymaganego dla dopuszczenia pojazdu do ruchu w trakcie trwania umowy Najemca zobowiązany jest udostępnić pojazd Wynajmującemu na czas niezbędny dla przeprowadzenia badania technicznego w stacji diagnostycznej. W takim przypadku Wynajmujący z wyprzedzeniem trzy dniowym powiadomi Najemcę o terminie konieczności udostepnienia wynajmowanego pojazdu dla dokonania przeglądu.
 10. Zabrania się holowania innego pojazdu przez pojazd będący przedmiotem umowy najmu.
 11. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentach technicznych pojazdu.
 12. Najemca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem dokonywać obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i w razie potrzeby uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, w tym oleju silnikowego, płynu chłodniczego i hamulcowego,  sprawdzanie stanu ogumienia oraz świateł zewnętrznych).
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne elementów pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w tym regulaminie bądź też ogólnych obowiązków, jakie łączą się z eksploatowaniem samochodu, a które są znane osobom posiadającym prawo jazdy.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia zastrzeżonej kary umownej z wpłaconej przez Najemcę kaucji, na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Najemca zobowiązany jest do pokrycia Wynajmującemu całkowitych kosztów ew. napraw pojazdu oraz do pokrycia Wynajmującemu innych szkód poniesionych na skutek naruszenia przez Najemcę postanowień Regulaminu.

§ 4 Przedłużenie umowy najmu pojazdu

 1. Najemcy przysługuje prawo do przedłużenia okresu najmu pojazdu.
 2. Przedłużenie okresu użyłkowania pojazdu na czas do 48 godzin wymaga zgłoszenia zamiaru Wynajmującemu najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem okresu najmu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie lub osobiście i uzyskania od Wynajmującego potwierdzenia udzielenia przez niego zgody na przedłużenie.
 3. Przedłużenie okresu użytkowania pojazdu na czas powyżej 72 godzin wymaga zawarcia odrębnej umowy.
 4. Najemca w dniu przedłużenia wynajmu zobowiązuje się do uregulowania należności za dodatkowe dni wynajmu, gdy tego nie zrobi ma 12h na oddanie samochodu, przekroczenie 12h skutkuje zwiększeniem stawki dobowej o 400 % za każdy dzień.

§ 5 Cennik

 1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wynajem pojazdu oraz kaucji przed wydaniem przedmiotu umowy, w formie gotówki.
 2. W razie przedłużenia okresu użytkowania pojazdu na czas do 48 godzin i więcej obciążenie i zapłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu Wynajmującemu.
 3. W razie nieuiszczenia przez Najemcę kwoty określonej w paragrafie poprzedzającym w wymaganym terminie Wynajmujący może dokonać potrącenia wskazanej kwoty z kaucji złożonej przez Najemcę na zabezpieczenie roszczeń z umowy.
 4. Opłata postaci wniesiona tytułem kaucji jest zwracana najmującemu w momencie zwrotu pojazdu i rozliczenia wszelkich należności z Wynajmującym.

§ 6 Procedura postępowania – wypadek, kradzież bądź uszkodzenia pojazdu

 1. W razie uczestnictwa w wypadku bądź kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zdarzeniu, jak również niezwłocznie zawiadomić Policję i odpowiednie służby w zależności od stanu uszkodzenia pojazdu oraz stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadku.
 2. Najemca zobowiązany jest do zebrania wszelkich danych (nr rej. Pojazdów, numery polis ubezpieczeniowych, danych osobowych uczestników wypadku lub kolizji i ewentualnych świadków tego zdarzenia oraz wskazania Wynajmującemu jednostki Policji obecnej na miejscu zdarzenia) niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej.
 3. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, bądź też utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez rozmowę telefoniczną (potwierdzoną w miarę możliwości mailem lub w ostateczności smsem) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
 4. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 1 i 3, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.
 5. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu.
 6. Kaucja zostanie zabezpieczona (płatna w gotówce, przelewem na konto Wynajmującego lub zabezpieczenie kwoty przez terminal płatniczy) do momentu zwrotu pojazdu oraz do całkowitego rozliczenia się Najemcy z Wynajmującym. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.

§ 8 Zwrot pojazdu będącego przedmiotem umowy

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu w miejscu jego wydania albo w innym miejscu uzgodniony przez Najemcę i Wynajmującego w określonym przez nich terminie w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa. Fakt zwrotu samochodu i ustalenie jego stanu zostanie dokonane przy udziale obu stron Umowy w protokole zwrotu pojazdu, który stanowi załącznik nr 2 do umowy najmu. Jeżeli Najemca (lub jego upoważniony przedstawiciel) nie będzie obecny w chwili zwrotu pojazdu, Wynajmujący sporządzi jednostronny protokół zwrotny, który w takim przypadku ma moc prawną. Najemca ma prawo otrzymać kopię tego protokołu, jeżeli stawi się w siedzibie Wynajmującego.
 2. W razie niewywiązania przez Najemcę z obowiązku zwrotu pojazdu, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej wg cennika opłat dodatkowych oraz kar stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku gdy kwota kaucji nie pokryje w całości naliczonych opłat i kar, o których mowa w pkt 2, wówczas Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia brakującej kwoty. Ponadto Najemca zobowiązany będzie do pokrycia pozostałych kosztów związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu z daty jego wydania oraz do umówionego miejsca zwrotu.
 4. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. Ponadto, w przypadku nie zwrócenia pojazdu przez Najemcę w umówionym terminie, Wynajmujący upoważniony będzie do jego odbioru – od Najemcy lub z miejsca w którym pojazd aktualnie się znajdował, łącznie z kluczykami, polisą, wszelkimi dokumentami pojazdu oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 5. Najemca jest odpowiedzialny za ubytek części i wyposażenia jak również za szkodę powstałą z jego winy na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 6. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.
 7. W przypadku, gdy kwota kaucji nie pokryje w całości kosztów opisanych w paragrafie poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów związanych z doprowadzeniem pojazdu do stanu z daty jego wydania.
 8. Najemca zobowiązany jest w przypadku przedłużenia umowy z pakietem ochronnym do dopłacenia różnicy w dodatkowych dniach wynajmu.
 9. W godzinach od 22-6 naliczone są dodatkowy opłaty za odbiór auta do 50 zł. 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Podpisem pod umową najmu Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu będącego załącznikiem do umowy oraz oświadcza o zapoznaniu się z jego treścią.
 2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy najmu pojazdu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w umowie oraz niniejszym regulaminie zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Właściciel dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 5. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie pisma i przesyłki wysyłane na adresy Najemcy wskazane w umowie, a nie odebrane przez Najemcę będą uznawane za doręczone po upływie tygodnia od daty pierwszego awizowania przesyłki 

 

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę